تبلیغات
دانستنیهای حمل و نقل ریلی - دستورالعمل بازدید های مقرره لکوموتیوهای GT26CW
 
دانستنیهای حمل و نقل ریلی
تمام راهها به راه آهن ختم میشود
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : علی دل قوی
نویسندگان

  

A1 -كنترل سطح سیال

محفظه حاوی سیالات، اعم از روغن و سوخت و . . . مجهز به گیجهایی (شمشیرك ، سایت گلاس) هستند كه از روی علامت حداقل و حداكثر سیال می توان  میزان سطح سیال را سنجید و در صورت نیاز آن راتا مقدار مجاز پر كرد .

-A2بازدید فیلتر هفت تائی روغن

فشارسنجی را كه بین صفر تا 50  PSIمدرج شده است در اتصال  تعبیه شده بر روی مخزن تانك نصب كنید . موتور را در حالت بدون بار در دنده هشت بگذارید و فشار را پس از چند ثانیه قرائت كنید و فشارسنج را بردارید موتور را در دنده خنثی قرار دهید و آزمایش را به همان صورت تكرار كنید .

فشار فیلتر تمیز 5 PSI می باشد و فشار یك فیلتر گرفته و كثیف 25 PSI می باشد و نیاز به تعویض دارد .

افزایش فشار از 5 PSI به 25 PSI می تواند هفته ها و یا فقط چند روز طول بكشد كه بستگی به شرایط كاركرد موتور دارد فشار مخزنی را كه فیلترها در آن قرار گرفته اند باید بصورت مرتب بررسی گردد فاصله بین بررسیها نباید از یك هفته بیشتر باشد .

افزایش سریع فشار نشان دهنده شرایط نامطلوب موتور می باشد .

وقتی فشار به بیش از 25 می رسد شیر جریان كنار گذر شروع به باز شدن می كند تا به پمپ روغن فشار بیش از اندازه وارد نشود و پمپ صدمه نبیند و در عین حال روغن كافی برای سیستم تأمین گردد .

اغلب وقتی در داخل این شیر گرد و غبار جمع می شود و یا وقتی فنر ضعیف تر می شود این شیر زودتر از حد معمول باز می شود . به فشار مخزن توجه داشته باشید اگر پس از مدت زمانی افزایش نشان ندهد نشانگر این است كه شیر جریان بای پس باز است و روغن بدون تصفیه شدن وارد موتور می گردد كه خود می تواند در این آینده برای موتور مشكلاتی را ایجاد كند (ممكن است فیلترها نیز پاره شده و صدمه دیده باشند .)

A3- بازدید فیلتر اولیه سوخت :

فشارسنجی را در مسیر  پمپ سوخت و فیلتر اولیه سوخت قرار دهید پمپ سوخت را به كار بیندازید (لزومی ندارد موتور روشن شود) فشار را اندازه بگیرید اگر از 20 PSI بیشتر بود فیلتر را تعویض كنید .

فیلتر اولیه سوخت بعد از پمپ سوخت قرار دارد و می تواند ناخالصی ها را تا 10 میكرون بگیرد .

A4- بازدید فیلترهای دوقلو سوخت در زیر گیلاسهای شیشه ای سوخت

پمپ سوخت را به كار بیندازید (موتور خاموش)

دو گیلاس را مشاهده نمائید اگر گیلاس ورودی خالی باشد فیلترها در وضعیت خوبی هستند اگر در این گیلاس ها سوخت مشاهده شود فیلترها دارای گرفتگی هستند . گیلاس برگشت را برای اطمینان از عدم وجود جریان غیر طبیعی و یا حبابهای هوا بازدید كنید اگر سوخت زلال و تمیز به نظر آید و گیلاس پر باشد جریان سوخت عادی است اگر سوخت كافی به نظر نرسد و یا جریان غیر طبیعی (نامنظم)‌ باشد فیلترها را برای گرفتگی احتمالی بررسی كنید شیر جریان كنار گذر را نیز از نظر بسته بودن  بازدید كنید اگر جریان سوخت متلاطم به نظر رسد و حبابهای هوا در آن وجود داشته باشد مدار سوخت ( بین تانك و پمپ سوخت )را از نظر نشتی هوا بازدید كنید .

A5- نمونه برداری از آب و روغن و ارسال آن به آزمایشگاه

كیفیت روغن و كافی بودن مقدار آن از مهمترین مواردی است كه برای تضمین عمر موتور و كاركرد مطلوب موتور به شمار می رود .

كیفیت روغن و میزان ذرات فلزی و غیر فلزی موجود در ان تنها توسط آزمایشگاه تجزیه روغن مشخص می گردد . فاصله زمانی تعویض روغن در موتور بسته به نتایج تجزیه روغن دارد.

غلظت مواد افزودنی به آب  د ر دستورالعمل تعمیراتی  MI 1748 قید شده است و جهت مشخص نمودن غلظت آن در آب مورد استفاده در لكوموتیو ، باید نمونه آب به آزمایشگاه فرستاده شود تا در صورت كم بودن غلظت با افزودن مقدار لازم از ماده ضد یخ تصحیح شود . با توجه به اینكه این مواد برای آب بندی های لاستیكی اثر مخرب دارند فرآیند كنترل غلظت این مواد باید به اندازه كافی ، دقیق و مطلوب باشد .

-A6 كنترل عملكرد دتكتور :

 دتكتور نزدیك Accessory  Rack نصب شده است وموتور را در برابر صدمات ناشی از كمبود فشار آب یا ازدیاد گاز كارتل محافظت

 می كند .دتكتور موتور را ظرف 50 تا60 ثانیه در دنده های خنثی تا دنده 3 وكمتر از 2 ثانیه در دنده های بالاتر خاموش می كند .

دكمه آب دتكتور :

برای آزمایش دكمه آب دتكتور یك شیر آزمایش دو طرفه در مسیر لوله آب به دتكتور تعبیه شده است شیر را باز كرده وبعد از 2 ثانیه ببندید این زمان برای دتكتور كافی است تا دكمه shut down  را فعال نماید .موتور را در دنده خنثی بگذارید وآزمایش كنید .كلید فشار آب عمل می كند آن را دوباره جازده وآزمایش را تكرار كنید 50 تا 60 ثانیه صبر كنید تامتوقف شود .

دكمه گاز كارتل :

برای بررسی عملكرد قسمت گاز كارتل دتكتور لازم است از یك فشار سنج U شكل كه حاوی آب است استفاده نمود وآن را توسط لوله های قابل انعطاف به محلی كه برای تخلیه در پشت دیافراگم گاز كارتل وبر روی بدنه دتكتور وجود دارد وصل كرد دكمه مربوط به گاز كارتل باید هنگامی كه مانومتر فشار 8/0 اینچ اب را نشان می دهد بیرون بزند .

موتور را خاموش كرده وفشار سنج U شكل را كار بگذارید موتور را روشن كرده ودر دنده خنثی قرار دهید ومكش بر روی لوله U شكلشروع كنید تا به 8/0 اینچ آب برسد كلید پائین باید بیرون زده وموتور را از كار بیندازد .دوباره دكمه را جابزنید وآزمایش را تكرار كنید .نگذارید موتور كاملا خاموش شود .

اگر دتكتور در محدوده هائی كه ذكر گردید فعال شود از هرگونه خطر انفجار در موتور وكاركرد نامطلوب سیستم خنك كاری جلوگیری خواهد كرد .

-A7بازدید ایر باكس :

جهت بازدید ایر باكس ، باید اندازه گیریهای  دما وفشار در دنده های هشت وخنثی صورت پذیرد وهمینطور مسیر تخلیه ایر باكس از نظر گرفتگی بازدید شود .

-جهت گرفتگی مسیر تخلیه ایر باكس آزمایش به این صورت است كه دست خود را در زیر لوله مسیر تخلیه محفظه هوا قرار داده وباید خارج شدن جریان هوا را احساس كنیم .

اگر هوا از مسیر تخلیه بیرون رانده نشود باید لوله را باز كرده وبا حلال تمیز نموده تاكربن ودوده تشكیل شده در لوله كاملا از بین برود .

وقتی یك موتور در شرایط كاركرد خوبی نباشد تشكیل دوده وبخارات افزایش می یابد كه می تواند با توجه به فرایند تراكم واحتراق منجر به آتش سوزی در ایر باكس شود .

- پائین بودن دمای ایر باكس تا حد ممكن نشانه بهترین كار آئی برا ی افتر كولر می باشد در صورتیكه دمای ایر باكس از حد معمول بیشتر باشد با به افتر كولرها توجه نمود

افتر كولرهایی كه به تمیز كاری نیاز دارند ودمای هوا از مقادیر مجاز بالاتر می باشد باید مردود شناخته شوند . مقدار مجاز دما 212 درجه فارنهایت می باشد .

- فشار نامناسب ایر باكس (بیش از حد كم یا بیش از حد زیاد ) نشان دهنده مشكل در سیستم تامین هوا برای موتور می باشد احتراق نامناسب در اثر كمبود هوا موجب حرارت بیش از اندازه وتشكیل كربن می گردد وعمر موتور را كوتاه می كند .

مقدار مجاز فشار ایر باكس در دنده خنثی 5-10 psi  و در دنده هشت  18- 20 psi می باشد .

 

-A8بازدید آسپیراتور :

فیلتر هواكش را باز كرده وبا حلال بشوئید وبا هوای فشرده تمیز كنید .لوله را از نظر تجمع كربن وگرفتگی ها بازدید كنید ودر صورت نیاز هوای فشرده بدمبد در موارد حاد وشدید لوله را پیاده كنید وآن را كاملا تا زمانی كه رسو بات از بین بروند بشوئید .

 

-A9 بازدید اتاق تمیز :

 بازدید فن اتاق تمیز ومتعلقات ان در بخش بازدید وبررسی عملكرد فن ها عنوان شده است ودر این بخش تنها به بازدید ظاهری وفیزیكی و آب بندی وگرفتگی توری فلزی می توان اشاره نمود .

 

 

 

A10-  اندازه گیری میزان گرفتگی فیلترهای كاغذی واینرشیال :

بر روی پانلی كه فیوزها وسوئیچ ها قرار دارند یك فشار سنج U شكل نصب كنیدیك شلنگ را به لوله كوچكی كه سمت راست پانل قرار دارد وصل كنید این لوله به هوای اتاق تمیز متصل است موتور بدون بار را در دنده هشت بگذارید مكش را بر روی لوله مانومتر اندازه بگیرید این مقدار نباید از 4 اینچ آب بیشتر شود در صورت بیشتر بودن باید فیلتر ها خارج وبا سود گرم یا روش دیگر شستشو داد .

برای اندازه گیری میزان گرفتگی فیلترهای كاغذی ، همان فشار سنج U شكل را در لوله ورودی قبل از توربوشارز قرار دهید موتور را در دنده هشت بدون بار بگذارید مكش نمی تواند از 14 اینچ آب تجاوز كند .در صورت بیشتر بودن لازم است فیلترها ی كاغذی تعویض شوند .

 

-A11كنترل عملكرد پمپ پیش روغنكاری توربو شارژ

پمپ كمكی كه توسط یك موتور الكتریكی ولتاژ پائین تغذیه می شود مدتی قبل از روشن شدن موتور ومدتی بعد از متوقف شدن آنكار می كند .برای اینكه عملكرد توربو شارژ وطول عمر آن در بین تعمیرات اساسی تضمین شود باید بازدید مقرر آن كه كمتر از 30 روز می باشد انجام پذیرد .

موتور خامش است موقعیت سوئیچ استارت را در حالت سوخت اولیه قرار دهید تا پمپ شروع به كار كند آخرین در پوش ایر باكس را كه نزدیك توربو شارژ قرار دارد را بازكنید آخرین در پوش فوقانی سمت چپ را از سمت بالا باز كنید .جریان روغن بر گشتی از توربو شارژ

را در قسمت چرخدنده ها ملاحظه نمایید روغن نباید از یاتاقانهای میل بادامك بیرون بزند . در صورتیكه جریان روغن در جرخدنده های عقب موتور جریان نداشت نشاندهنده این است كه در مسیر سیستم روغنكاری توربو شارژر مانعی وجود دارد .

اگر روغن از یاتاقانهای میل بادامك بیرون بزند نشانگر این است كه مشكلی در شیر های یك طرفه فیلتر توربو شارژز وجود دارد بازدید های فوق در رابطه با نحوه عملكرد روغن كاری پمپ پیش روغنكاری می باشد در رابطه با كار كرد خود پمپ باید پمپ بعد از  خاموش شدن لكوموتیو ودر زمان روشن شدن لكوموتیو به مدت 35 دقیقه كار كند .

 

-A12 بازدید توری استرینر 

درپوش محفظه را باز كرده تا به توری فلزی برسید توری فلزی را در اورده با حلال بشوئید وخشك كنید

دوباره توری را نصب وآب بندی درب جعبه را دقت نمایید در صورتیكه مناسب نبود عوض كنید .

 

-A13 سیستم روغن كاری

سیستم روغنكاری را باید از نظر فشار ودما مورد بررسی قرار داد در كل مدار باید نقاطی یرای اندازه گیری فشار باشند

وهمچنین دما ی روغن در استرینر ،سوپاپ جیوه ای باید اندازه گیری شود وهمینطور اختلاف دمای بین روغن وآب نباید از حد مجاز فراتر رود .

همانطور كه قبلا اشاره شد معیار تعویض روغن ،نتیجه آزمایشگاه می باشد در هنگام تعویض روغن ابتدا اسكرین قسمت مكش را تمیز نموده ومحفظه استرینر را نیز تمیز نموده كارتل را تمیز كرده محفظه فیلتر های هفت تائی را باید كاملا تمیز كرد پیشنهاد می شود عمل فلاشینگ نیز انجام شود .

-A14 بازدید مدار سوخت

فشار ودما سیستم سوخت را در نقاط زیر باید اندازه گیری نمود ك

-         فشار خروجی پمپ

-         فشار ودما در مسیر ورودی به انژكتورها

-         فشار در مسیر خروجی از انژكتورها ژ

نشتی مدار را بصورت بازدید ظاهری می توان كنترل كرد .

-A15 بازدید بصری وصوتی توربوشارژ:

بازدید بصری توربوشارژ شامل موارد زیر می باشد

-علائم خراشیدگی بر روی تیغه های ایمپلر ویا هوزینگ

برای این كار لازم است فانوسك هوا در ورودی را باز كرده وبروی بدنه آلومینیومی خراشهاهایی كه ایمپلر بوجود آورده است مشاهده گردد.

-         توری اگزوز ودیفیوزر توربوشارژ سوخته یا حفره حفره شده باشد

بازدید شتوائی توربوشارژ در دنده 4 به بالا بدون بار وافزایش تدریجی سرعت انجام می گردد.

نوع مطلب : لكوموتیو، 
برچسب ها : لكوموتیو gm، بازدید مقرره،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :