تبلیغات
دانستنیهای حمل و نقل ریلی - دستورالعمل بازدید های مقرره لکوموتیوهای GT26CW -ادامه
 
دانستنیهای حمل و نقل ریلی
تمام راهها به راه آهن ختم میشود
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : علی دل قوی
نویسندگان

B3كنترل تنظیم بار :‌ (بازدید هفتگی)

هر وقت كه لكوموتیو عملكرد نامناسب نشان دهد گاورنر موتور یا تنظیم كننده بار باید تحت نظر قرار گیرد در چنین حالتی بازدید كیفی قسمتهای الكتریكی ، خصوصاً مقاومت تنظیم كننده بار به صورت كامل لازم می شود .

تنظیم كننده بار ابزار حساسی است كه دو جزء عمل كننده دارد . جزء اول یك سیستم هیدرولیك سروو (Servo) است كه توسط سوپاپ راهنما Pilot Valve گاورنر تحریك می شود .

جزء دوم مقاومت تنظیم كننده بار است .

هر 30 درجه حركت نگهدارنده زغال مركزی تنظیم كننده بار نشان دهنده یك ولت اختلاف ولتاژ بر روی تقویت كننده  (آمپلی فایر) سیستم كنترل تحریك است .

در دنده هشت وقتی تنظیم كننده بار در دو موقعیت انتهایی حداقل میدان و حداكثر میدان می باشد باید به ترتیب ولتاژی برابر 40 و 50 ولت را اندازه بگیریم . اگر ولتاژ در هر نقطه ای كمتر از 40 ولت باشد اشكالات زیر در مورد تنظیم كننده بار می تواند وجود داشته باشد :

اتصالات نامناسب باشد

زغال وضعیت بد دارد

شفت (محور) آن گیر كرده است

برای تست تنظیم كننده بار اعمال زیر باید انجام شود :

الف موتور را در حالی كه د ردنده خنثی است به كار بیندازید . كلید خودكارGF  (تحریك میدان ژنراتور) را باز بگذارید و پانل تست را در مدار بازدید قرار دهید .

ب ماجولزهایFP ، RC و WS را برداشته و یك كابل رابط را به قطب مثبت تنظیم بار و ولتاژ 74 ولتDC  متصل كنید .

ج كلید تست ماجولTH را در حالی كه یك ولت متر را به صورت زیر بر روی صفحه یا پانل تست قرار داده اید فشار دهید .    

مثبت ولت متر را روی نقطه B در تنظیم بار و منفی ولت متر روی قطب منفی تنظیم كننده بار قرار داشته باشد .

د عقربه ولت متر ظرف 5 ثانیه به تدریج به سمت صفر میل می كند .

ذ كلید تست ماجولTH را رها كنید و زیاد شدن مقدار ولتاژ از صفر ولت به 74 ولت را روی ولت متر بررسی كنید .

اگر این اتفاق رخ نداد با یك اهم متر مقاومت 1500 اهمی را بین حداقل و حداكثر میدان در زوایای مختلف رئوستای تنظیم بار و زغالها را بررسی كنید . در صورت معیوب بودن آن را با نمونه سالم تعویض كنید .

نكته : تنظیم كننده بار را باید با هوای فشرده خشك تمیز كرد و سپس درپوش آن را محكم كرد تا از ورود گرد و غبار پیشگیری شود . مقاومت صفحه رئوستای تنظیم بار را جهت اطمینان از اینكه مقاومت كل آن در محدوده مشخص شده % 25/.±1500 اهم باشد اندازه گیری كنید . اگر مقدار مقاومت رئوستا در محدوده تعیین شده باشد نیازی به مقاومت تریمر (مقاومت متغیر كه در مواقع ضروری بین ترمینالهای 1 و 2 رئوستای تنظیم بار متصل می شود تا مقدار آن را به حد نرمال برساند) نمی باشد .

با استفاده از یك میگر مقاومت عایقی بین كنتاكتهای تنظیم بار  و زمین را اندازه گیری كنید . اگر مقدار یك مگا اهم و یا بیشتر را نشان داد نتیجه رضایت بخش است .

-B4آزمایش ماجولز TH14 یا پانلTRP : (بازدید هفتگی و شش ماهه)

روش تست ماجولز پاسخ دنده لكوموتیوهای كانادایی (TH14) با پانل پاسخ دنده لكوموتیوهای آمریكایی (TRP) متفاومت می باشد .

روش تست ماجولز TH14 به صورت زیر می باشد :

الف در حالی كه ترمزها فعال هستند موتور را در دنده یك بگذارید و آن را به كار بیندازید .

ب آمپر متر موجود روی كنترل كنسول را بازدید كنید . باید مقدار 75±275 آمپر را نشان دهد .

ج كلید خودكار میدان ژنراتور (C.B) را باز كنید . ماجولز FP را بردارید . كلید تست ماجول پاسخ دنده TH14 را در حالت چك كردن مدار قرار دهید .

د- ولت متر را بین دو نقطه تست 3 از ماجول (TH) و نقطه تست 4 از ماجول كنترل نسبت (R.C) قرار دهید .

ذ- دسته رگلاتور را در دنده یك قرار دهید و ولتاژ 9/10 ولت را بخوانید .

  - دسته رگلاتور را در دنده دو قرار دهید و ولتاژ 6/21 ولت را بخوانید .

  - دسته رگلاتور را در دنده سه قرار دهید و ولتاژ 6/28 ولت را بخوانید .

  - دسته رگلاتور را در دنده چهار قرار دهید و ولتاژ 7/35 ولت را بخوانید .

  - دسته رگلاتور را در دنده پنج قرار دهید و ولتاژ 3/43 ولت را بخوانید .

  - دسته رگلاتور را در دنده شش قرار دهید و ولتاژ 2/51 ولت را بخوانید .

  - دسته رگلاتور را در دنده هفت قرار دهید و ولتاژ 4/61 ولت را بخوانید .

  - دسته رگلاتور را در دنده هشت قرار دهید و ولتاژ 3/.±0/68  ولت را بخوانید .

ر- پس از انجام آزمایش كنترل را به حالت عادی برگردانید .

اگر هیچكدام از مقادیر ولتاژ به صورت فوق رویت نشد از بخش A 11 كتاب L.S.M  صفحه TH-1 در رابطه با این ماجول و رفع عیب و تعویض آن توضیحات بیشتری داده شده است .

روش تست پانل پاسخ دنده TRP به شرح زیر می باشد :

الف دسته رگلاتور را در دنده یك قرار دهید در حالیكه ترمزها را به كار انداخته اید .

ب مقدار 250 تا 360 آمپر را بر روی آمپر متر كنترل كنسول كنترل كنید .

ج یك ولت متر بردارید و طبق دیاگرام سیم كشی صفحه 2-A9 (شكل 1-A9) كتاب راهنمای L.S.M دنبال كرده و در محلهای مورد نظر قرار دهید . مثبت ولت متر را به ترمینال 2 پانلRCP و منفی آن را به ترمینال 5 پانل RCP وصل كنید از یك ولت متر بارنج 75-0 ولت استفاده كنید و ولتاژهای زیر را اندازه گیری نمایید .

د- دسته رگلاتور را از دنده یك تا دنده هشت تغییر وضعیت داده و ولتاژها را به صورت زیر قرائت كنید :

دنده یك ولتاژ از 5/9 ولت تا 5/13 ولت

دنده دو ولتاژ از 22 ولت تا 24 ولت

دنده سه ولتاژ از 5/28 ولت تا 5/31 ولت

دنده چهار ولتاژ از 5/36 ولت تا 5/41 ولت

دنده پنج ولتاژ از 5/44 ولت تا 5/47 ولت

دنده شش ولتاژ از 5/52 ولت تا 55 ولت

دنده هفت ولتاژ از 5/63 ولت تا 66 ولت

دنده هشت ولتاژ از 5/71 ولت تا 5/72 ولت

كنترل را به وضعیت نرمال برگردانید . اگر ولتاژهای اندازه گیری شده در بند 4 در رنج های ذكر شده نبود باید نسبت به وضعیت پانل رسیدگی شود و در صورت نیاز تعویض شود .

-B5اتصالات و لوله های تحت فشار كابین الكتریكی را از لحاظ نشتی یا گرفتگی كنترل كنید .

 (بازدید سه ماهه)

كابین الكتریكی شامل اكثر كلیدهای الكتریكی و ابزارهای الكتریكی استاتیك (ساكن) می شود . قسمت جلوی كابین دیوار لكوموتیو را تشكیل می دهد . قسمت انتهای كابین یكی از دیوارهای اتاق هوای تمیز لكوموتیو را تشكیل می دهد .

حفظ فشار كابین با هوای تمیز به پایین آمدن حرارت تولید شده در قطعات الكتریكی مختلف و خارج ساختن رطوبت همراه هوا كمك می كند . درپوش های فشار (برای اندازه گیری فشار) بر روی قسمت جلوی كابین كه در اتاقك راننده قرار می گیرند تعبیه شده اند تا از طریق آنها بتوان فشار كابین را اندازه گیری كرد و از وجود فشار كافی اطمینان حاصل نمود .

این درپوش ها و شلنگها ممكن است دچار گرفتگی شده و یا نشتی داشته باشند . به همین علت توصیه می شود آنها را هر 90 روز بازدید نموده ، تمیز و در صورت نیاز تعویض نمایید .

-B6كلیه زغالهای تراكشن موتور تعویض شود (بازدید سه ماهه)

در روند عادی كاركرد ، عمر زغالهای الكتروموتور 6 ماه ، بدون نیاز به تعویض می باشد . اما در حالت كاركرد غیر عادی و زمانیكه جرقه های غیر عادی (Flash Over) به همراه نیروی نادرست اعمال شده به نشیمنگاه زغالها یا در صورتی كه محیط كموتاتور از حالت دایروی خارج شده ممكن است لازم باشد زغالها را زودتر تعویض كرد .

زغالها را باید در فواصل زمانی حداكثر 90 روز بازدید كرد تا اطمینان حاصل كنیم زغالها در شرایطی قرار دارند كه می توانند90 روز دیگر كار كنند و یا اینكه در بازدید بعدی كه طبق برنامه 30 روز دیگر انجام می گیرد باید تعویض شود . زمانی كه عایقها در شرایط خوبی قرار دارند و رطوبت زیاد نباشد ، شرایط و وضعیت زغالها عامل 80% موارد اتصال به زمین در لكوموتیو خواهد بود . دستورات صفحه 10 دستورالعمل MI=3900 برای بازدید شرایط زغالها و فاصله آنها از فنر نگهدارنده زغال باید دنبال گردند . این دستورالعمل قابل استفاده بودن زغال را برای به كارگیری مجدد تعیین می كند . زغالها باید بتوانند آزادانه در نگهدارنده زغال (زغالگیر) حركت كنند . همچنین نباید پوسته پوسته شده و یا شكسته شده باشند . حداقل فاصله نگهدارنده زغال با كپه باید در حدود 3 میلی متر باشد . در بین فاصله زغالها و كموتاتور باید هوای فشرده دمیده شود تا گرد كربن از آنجا خارج گردد . این شرایط برای ادامه استفاده از زغالها اجباری هستند . دیگر شرایط ظاهری كه با موارد ذكر شده متفاوت باشند منجر به تعویض زغالها به صورت تكی و یا گروهی می شوند .

- روانكاری یاتاقانهای برنجی توسط سیستمی كه روان كننده های نمدی (فتیله نمدی یا پكینگ) را به خوبی به محور می چسباند ، صورت می گیرد . یاتاقانها روی این محور می چرخند . فنرها باعث حفظ تماس بین این فتیله نمدی و محور می شوند . با قطع این تماس مقدار روغنی كه انتقال می یابد كم شده و با كمبود مواجه می شویم .

وقتی روان كننده ها را بازدید می كنیم كلیه گرد و خاك جمع شده بر روی درپوش را باید پاك كرد وواشرهای آب بند جدید نصب كرد .

-B7سرویس و نظافت موتور استارت با هوای خشك : (بازدید شش ماهه)   

لكوموتیوهای  GM موجود از 2 موتور استارت 32 ولت كه به صورت سری متصل شده اند استفاده می كند . تمیز كردن گرد و غبار ، رطوبت و غیره كه بر روی موتور جمع شده است عمل مفیدی می باشد كه باید در فواصل زمانی مشخص شده شش ماهه یا كمتر صورت گیرد . دمیدن هوا با فشار متوسط از طریق هدایت كننده و زغالها از فاصله ای   كمتر از 10 سانتیمتر گرد و غبار و پودر كربن را از اتصالات زغال دور می كند . قسمتهای بیرونی موتور را می توان با اسپری تمیز كاری نمود و سپس با هوا خشك كرد . اگر پایانه های موتور (ترمینالها) خراب شده یا زنگ بزنند باید از ژل نگهدارنده ای استفاده كرد تا بهترین اتصال الكتریكی ممكن را داشته باشیم .

-B8كنترل سیستم ضد لغزش چرخ (در جا زدن) IDAC : (شش ماهه)

هر شش ماه یكبار و یا هرموقع كه لكوموتیو كارائی ضعیفی از خود نشان دهد كنترل كیفیت الكتریكی لازم می شود .

كارآیی مدار لغزش چرخ به كارآیی تجهیزات دیگر مرتبط بوده و بعد از اتمام و اطمینان از سایر آزمایشات باید تست آن صورت گیرد. روش تست ماجول لغزش چرخ لكوموتیوهای كاناداییW.S با سیستم لغزش چرخ لكوموتیوهای آمریكایی IDAC متفاوت می باشد .

روند آزمایش ماجول لغزش چرخ به شرح زیر می باشد :

الف موتور را روشن و دسته رگلاتور را در دنده خنثی و مارش در وضعیت حركت به سمت جلو قرار دهید . كلید كنترل C.B باید بسته باشد و ترمزها عمل كرده باشند .

ب كلید تست ماجول لغزش چرخ را فشار دهید و نگه دارید .

ج لامپ ترمز مربوط به ماجول روشن و خاموش می شود (چشمك می زند) . لامپ سبز رنگ چشمك می زند و روشن می ماند . لامپ سیستم لغزش چرخ نیز چشمك می زند و روشن می ماند . چراغ آزمایش ماجول شن پاش S.A چشمك می زند و روشن می ماند . بعد از 3 تا 5 ثانیه خاموش می شود و در طول این مدت شن روی ریل پاشیده می شود و تنظیم بار به سمت حداقل میدان حركت می كند .

د- كلید تست ماجول لغزش چرخ را رها كنید .

هـ- لامپ ماجول سیستم لغزش چرخ خاموش می شود همچنین چراغ آزمایش ماجول نیز خاموش می گردد . چراغ آزمایش ماجول شن پاش S.A روشن می شود و بعد از 3 تا 5 ثانیه خاموش می شود .

و- موقعیت مارش را عوض كنید و مراحل فوق را از مرحله (ب) تا (هـ) تكرار كرده و همان عكس العملها را در ماجولها ملاحظه كنید .

توجه : در صورتی كه مدار لغزش چرخ درست كار نكرد با توجه به بخشهای WS-1 تا WS-12  از كتاب راهنمای L.S.M عیوب آن را بررسی كنید .

روش تست مدار لغزش چرخ IDAC با مدارهای الكترومكانیكی كه در لكوموتیوهای آمریكایی به كار رفته است به همان روش تست ماجول لغزش چرخ لكوموتیوهای كانادایی بوده . تنها فرق این سیستم با ماجول W.S این است كه در لكوموتیوهای آمریكایی به جای ماجول S.A (شن پاش) رله شن پاش TDS وجود دارد . این رله یك رله تأخیری پنوماتیكی بازمان تأخیر 3 تا 5 ثانیه می باشد كه با فشار دادن كلید تست آیدك تحریك می شود و شن روی ریل پاشیده می شود و بعد از رها كردن كلید تست آیدك این رله از تحریك افتاده ولی به مدت 3 تا 5 ثانیه دیگر عمل شن پاشی روی ریل ادامه می یابد .

روند آزمایش مدار لغزش چرخ (IDAC) لكوموتیوهای آمریكایی به شرح زیر است :

الف موتور را روشن و دسته رگلاتور را در وضعیت خنثی و مارش در وضعیت حركت به سمت جلو قرار دهید . ترمزها فعال هستند .

ب- دگمه آزمایش روی پانل IDAC را فشار داده و نگه دارید .

ج- چراغ سیستم لغزش چرخ روشن می شود ، چراغ قرمز رنگ آزمایش روشن و خاموش می شود و چراغ سبز رنگ روشن می شود . TDS عمل می كند و شن روی ریل ریخته می شود .

د- دگمه آزمایش روی پانل IDAC را رها كنید .

هـ- چراغ سیستم لغزش چرخ خاموش می گردد . چراغ سبز رنگ خاموش می شود ، TDS از تحریك می افتد اما جریان شن 3 تا 5 ثانیه ادامه می یابد .

در صورت لزوم برای تست ترانس داكتورهای لغزش چرخ به صورت زیر عمل كنید :

الف موتور را روشن ودسته رگلاتور را در وضعیت خنثی و مارش را در وضعیت حركت به سمت جلو قرار دهید . ترمزها فعال هستند .

ب كنتاكتور S14 را با یك نوار عایقی ایزوله كنید به طوری كه باز بماند .

ج سوئیچ ایزوله (IS) را در حالت كاركرد قرار دهید و دسته رگلاتور را در دنده یك بگذارید .

د- رله TDS چندین بار تحریك شده و از تحریك می افتد . آمپرمتر كنترل كنسول تا حدود 220 آمپر بالا می رود و سپس جریان افت می كند ودوباره تا حدود 200 آمپر بالا می رود . این سیكل جریان ادامه می یابد .

هـ- دسته رگلاتور را به دنده 2 ببرید .

و- سیكل جریان تندتر می شود یا ممكن است در یك سطح مشخص بماند .

ز- به دنده 3 بروید . جریان در سطح ماكزیموم می ماند بدون اینكه نوسانی داشته باشد .

خ- كنترل ها را به وضعیت نرمال برگردانید .

نكته : اگر اعمال فوق رخ نداد در بخشهای 10A ،10B و10C كتاب راهنمای L.S.M راجع به مدار لغزش چرخ توضیحات بیشتری داده شده است .

-B9كنترل تنظیم ولتاژ و ولتاژ مرجع و مقایسه با مقدار نرمال : (بازدید شش ماهه)

روش آزمایش تنظیم ولتاژ VR برای لكوموتیوهای آمریكایی با كانادایی متفاوت می باشد . در این قسمت فقط روش آزمایش VR لكوموتیوهای آمریكایی شرح داده خواهد شد و برای تست VR لكوموتیوهای كانادایی در قسمت بازدید شش ماهه مربوط به كنترل ماجولز VR توضیح داده خواهد شد .

روش تست تنظیم ولتاژ لكوموتیوهای آمریكایی به شرح زیر می باشد :

الف موتور را روشن و دسته رگلاتور را از دنده خنثی تا دنده هشت تغییر دهید .

ب از یك ولت متر 75-0 ولت DC استفاده كنید . سر مثبت ولت متر را به ترمینال (1) پانل TRP (رله A) و سر منفی آن را به ترمینال (5) پانل RCP متصل كنید و ولتاژ روی ولت متر را در دنده های مختلف قرائت كنید . مقدار ولتاژ مورد نظر از دنده 2 به بعد 5/0±72  ولت باید ثابت باشد .

ج دوباره به وضعیت عادی برگردید .

توجه : شكل 1-A9 از صفحه 2-A9 كتاب راهنمای L.S.M اتصالات سیم كشی برای تست ولتاژ مرجع را نشان می دهد . ولتاژ ژنراتور حدود 74 ولت می باشد و برای شارژ باتری ها می تواند دستی تنظیم گردد . ولتاژ مرجع از مقدار 5/0±72  ولت نباید تغییر كند . در صورتی كه تغییری در مقدار آن مشاهده شد تنظیم ولتاژ مورد نظر با یك تنظیم ولتاژ  تأیید شده باید تعویض گردد .

-B10كنترل ماجولز VR تنظیم كننده ولتاژ : (بازدید شش ماهه)

ماجولز VR در لكوموتیوهای كانادایی و كره ای ماجولزدار استفاده شده است .

روش تست این ماجولز به شرح زیر می باشد :

الف موتور را روشن ودسته رگلاتور را از دنده خنثی تا دنده 8 تغییر دهید .

ب از یك ولت متر 75-0 ولت DC استفاده كنید . سر مثبت ولت متر را به test point شماره (1) از ماجول VR و سر منفی آن را به test point شماره (14) از ماجول TH وصل كنید و ولتاژ روی ولت متر را در دنده های مختلف قرائت كنید . ولتاژ قرائت شده باید در محدوده 5/0±74 ولت باشد .

اگر ولتاژ در مقادیر ذكر شده نباشد ، كنترل كیفی قسمتهای الكتریكی طبق صفحه 4-A11 كتاب راهنمای L.S.M دنبال كنید اگر ولتاژها در محدوده شرح داده شده نباشد ماجولز VR را با یك ماجول تأیید شده تعویض كنید .

B11كابین الكتریكی : (بازدید یكساله)

- در فواصل زمانی مرتب كه نباید از یكسال تجاوز كند لازم است فیلتر كابین الكتریكی را عوض كرد .

كابین الكتریكی كه مقدار قابل توجهی كلیدهای خودكار ،‌ اتصالات ، شین های توزیع برق و قطعات الكتریكی در آن قرار دارد در اتاق هوای تمیز واقع شده و تحت فشار است تا رطوبت را از بین ببرد و كابین را تمیز نگاه دارد . یك فیلتر برای تمیز كردن هوای فشرده مورد استفاده قرار گرفته است كه طبق بازدیدهای مقرره كه انجام می گیرد باید تعویض شود .

- كابین الكتریكی هوای فشرده و تمیز را دریافت می كند اما اگر آب بند درها در شرایط خوبی نباشند نشتی هوای فشرده و ورود  گرد و غبار باعث به خطر افتادن عملكرد قطعات الكتریكی در مدت كوتاهی می شود . آب بند درها را باز كنید و فشار قفل درها را به صورت مرتب در فواصل زمانی كوتاهتر از یكسال تنظیم كنید تا اطمینان حاصل كنید كه گرد و غبار هوا به سیستم نفوذ نمی كند .

- اتصالات كنتاكتورهای قدرت ، كلیدهای خودكار و سوئیچ های الكترومكانیكی مختلف در طول عملیات معمول اتصالات ولتاژ قوی و با جریان زیاد را باز و بسته می كنند .

كلیدهای خودكار (Circuit Breaker) زیر در صفحه (پانل) است :

كنترل محلی (30 آمپری)

برد الكترونیكی (ماجول) كنترل (5 آمپری)

میدان ژنراتور كمكی (6 آمپری)

كنترل جریان متناوب AC (15 آمپری)

محافظ پمپ سوخت (15 آمپری)

محافظ پمپ كمكی توربوشارژ (30 آمپری)

محافظ كنترل (40 آمپری)

چراغها ، نورافكن ها ، رادیو ضبط ، منقل و غیره

سوییچ قطع اتصال به زمین

سوییچ میدان ژنراتور

سوییچ دمنده (بلوور) فیلتر اتاق هوای تمیز

گرم كن های كابین الكتریكی

محافظ تهویه مطبوع (در لكوموتیوهایی كه به تهویه مطبوع مجهز هستند)

وسایلی كه شامل اتصالات (كنتاكتور) رله ها و زمان سنج ها به شرح زیر است :

(بسیاری از آنها در داخل كابین و بقیه آنها در خارج از آن واقع می باشند)

یكسو كننده شارژ باتری

كنتاكتورهای قدرت ترمز دینامیك (B)

مبدل (ترانس داكتور) جریان ترمز دینامیك (BCT)

رله های كمپرسور (CRL) (CCR)

رله تأخیر كنتاكت (CDR)

رله قطع الكتروموتور (COR)

یكسو كننده رله اتصال به زمین (CR-GR)

مبدل های جریان (CT)

زمان سنج الكتریكی ، حرارتی تخلیه مخزن اصلی (EBT)

مبدل محدود كننده تحریك (ELT)

كنتاكتور كنترل سیستم حفاظت موتور در برابر شاتون زدگی هنگام جمع شدن آب روی پیستون (EPC)

 (اختیاری)

شنت سیستم EPC  (EPC shunt) (اختیاری)

رله تأخیری سیستم Engine Purge   (EPTD) (اختیاری)

رله محافظ تجهیزات (EQP)

رله گاز خوردن موتور (ER)

سوییچ دمای موتور (ETS)

ترانس داكتور جریان میدان (FCT)

رله حركت به سمت جلو (FOR)

كنتاكتور پمپ سوخت (FPC)

رله كنترل پمپ سوخت (FPCR)

رله پمپ سوخت (FPR)

رله كمكی انتقال رو به جلو (سری پارالل به پارالل كامل) (FTX)

سوییچ خلائی فیلتر توربوشارژ (FVS) (اختیاری)

كنتاكتور كمكی میدان ژنراتور (GFA)

كنتاكتور میدان ژنراتور (GTC)

كنتاكتور تضعیف میدان ژنراتور (GFD)

رله كمكی میدان ژنراتور (GFX)

شین های تقسیم جریان برق (GN,GP,GS)

ترانسفورمر پتانسیل ژنراتور (GPT1)

رله اتصال به زمین (GR)

رله پایین بودن سطح آب (LWR) (اختیاری)

تنظیم كننده بار (LR)

رله حالت موتوری تراكشن موتور (MR)

شیر مغناطیسی كنترل كمپرسور  (MV-CC)

شیر مغناطیسی كنترل كركره ها (شاترها) (MV-SH)

رله نرمال خنثی (NIR) (اختیاری)

رله عدم ولتاژ (NVR)

سلونوئید حركت بیش از حد (OVER RIDING) (ORS)

رله كنترل بادی (PCR)

سوییچ كنترل بادی (PCS)

رله موازی (پارالل) (PR)

رله كمكی پارالل (PRA)

كنتاكتورهای قدرت (P1,P2,P3,P4,P5,P6)

رله تغییر جهت مارش (DER)

سوییچ چرخ دنده مارش (RVF1, RVF2, RVF3, RVR4, RVR5, RVR6)

مجموعه یكسو كننده سییلیكونی (SCR)

كنتاكتور استارت (ST)

كنتاكتور كمكی استارت (STA)

رله تأخیر انتقال (TDR)

رله محدوده كننده گاز (هماهنگ كننده تحریك و دور) (THL)

رله موتور پمپ روغن توربوشارژ (TLPR)

رله تأخیر زمان موتور پمپ روغن توربوشارژ (TLTD)

رله سوییچ انتقال (TSR)

مبدل (ترانسفورمر) جریان سیگنال ترمز (T4)

رله چراغ لغزش چرخ (WL)

ترانسداكتورهای لغزش چرخ (WST16, WST14, WST35)

بازدید و تعویض تیغه كنتاكتورها و سوییچ مبدل ها در بخش 7 ضمیمه كتاب راهنمای L.S.M تشریح شده است .

علاوه بر این در ضمیمه توصیف و كاركرد كلیه كنتاكتورهای فوق و مكان هر كدام آورده شده است .

بازدید مقرره و تعویض یا تعمیر تیغه های ساییده شده جلوی خرابی های الكتریكی در مدارها را می گیرد . حداكثر فاصله زمانی پیشنهادی یك سال است .

-B12ژنراتور اصلی : (بازدید یكساله)

در فواصل زمانی كه از یكسال تجاوز نمی كند رینگها و زغال هایی كه معكوس شده اند به نقطه ای می رسند كه سایش آنها برابر و تعویض آنها لازم می شود . اگر تعمیرات پیشگیری انجام نگیرد یا در سیستم خنك كننده گرد و غبار بدام افتاده باشد یا كنترل ها و تحریك در طول عملیات درست كار نكنند شتاب سایش در رینگها و زغال ها افزایش می یابد .

در فواصل زمانی كه از یكسال تجاوز نمی كند باید رینگها ، زغال ها را تعویض كرد . لكوموتیوهایی كه برای مدت طولانی متوقف هستند و یا كار سبك انجام می دهند (كمتر از 5000 كیلومتر در ماه كار می كنند)  ممكن است به تعویض نیاز  نداشته باشند .

بازدید ، آزمایشات و جزئیات این كارها در صفحات 2 و 3 و 4 دستورالعمل تعمیر و نگهداری MI:3317-1 برای ژنراتور اصلی AR10 كه قبلاً در بازدید هفتگی توضیح داده شده ، آورده شده است .

-B13فن بخاری كابین : (بازدید یكساله)

طول عمر زغال های موتور دمنده بخاری كابین حدوداً به یكسال محدود است و در عمل متداول است كه زغال ها را قبل از شروع فصل سرما عوض می كنند . این كار ما را مطمئن می سازد كه در طول فصل سرما هوشیاری لازم برای راننده وجود دارد كه برای ایمنی قطار لازم است . قبل از تعویض لازم است یك بازدید انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود كه زغالها نیاز به تعویض دارند . در مورد زغال هایی كه در محدوده پایان عمر هستند پیشنهاد می شود فرآیند تعویض صورت گیرد . دستورات مربوط به چگونگی بازدید و تعویض در دستورالعمل تعمیرات شماره MI 4101 وجود دارد .    

-B14موتور استارت : (بازدید یكساله)

موتورهای استارت هنگام راه افتادن تحت تنش های الكتریكی و مكانیكی شدید هستند .

برای موتورهایی كه در شرایط كاری خوب نبوده اند یا در دمای بسیار پایین هوای محیط در زمستان هستند این موضوع تشدید می شود و ممكن است در هنگام راه افتادن موتور به نیروی بیشتری نیاز باشد .

در فواصل زمانی مرتب استارت ها را باید تمیز كرد ، زغالها را بازدید نمود و ترمینالها را در شرایط خوب قرار داد . علاوه بر این ظاهر سیم پیچ (سلونوئید) استارت از نظر علائم حرارت بیش از حد باید بررسی كرد .

در فواصل زمانی كوتاهتر از یكسال باید موتورهای استارت را با موتورهای تأیید شده كه مورد بازدید قرار گرفته اند و برخی از قطعات آنها تعویض شد و یا دركارگاه بر روی آنها كار انجام گرفته تعویض كرد .

زغال ها ، سوییچ ها (سلونوئید) یا وسایل درگیر شدن پینیون (چرخ دنده) را نمی توان به راحتی در لكوموتیو   تعویض كرد .

به همین علت روش تعویض واحد (UTEX) عملی تر است . در هنگام چنین بازسازی و كارهای مربوط به كنترل كیفیت نباید لكوموتیو را از حركت باز دارید .

-B15تنظیم كننده بار : (بازدید یكساله)

با توجه به نقش دقیق بودن تنظیم كننده بار در كنترل های تحریك و طول عمر دیزل كموتاتور و زغالها را باید با هوای خشك تمیز كرد تا رسوبات و گرد و خاك بین زغال و كموتاتور را برطرف كرد . برای رسوبات سخت تركه با هوا تمیز نمی شوند می توان از الكل یا حلال Mineral Spirits (بنزین) و یك سنباده نرم استفاده كرد .

نباید از سنباده زبر برای تمیز كردن كموتاتور استفاده كرد . زیرا ممكن است سطح اتصال بین كموتاتور و زغال از بین برود . اطمینان حاصل كنید كه بازوی زغال گیر می تواند زغال را به گونه ای نگه دارد كه اصطكاك كافی در اتصال به كموتاتور وجود داشته باشد و اطمینان حاصل كنید كه زغال برای استفاده مجدد در شرایط خوب است یا به تعویض نیاز دارد .

این بازدید را باید به صورت مرتب در فواصل زمانی كمتر از یكسال انجام داد .

درپوش تنظیم بار كه آب بند است مقاومت متغیر را در برابر رطوبت و گرد و خاك محافظت می كند . بعد از تكمیل بازدید درپوش را باید در محفظه آب بند كرد و محكم بست .

برای بازدید ، آزمایش و بررسی عملكرد تنظیم كننده بار در فواصل زمانی مرتب طبق برنامه مقرره تعمیر و نگهداری بسته به نوع تنظیم كننده بار دستورالعمل های شماره MI:4504  و MI:4505 را باید دنبال كرد .

نوع مطلب : لكوموتیو، 
برچسب ها :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :